Kombinovani skrining

Kombinovani skrining je savremeni neinvazivni pristup u prenatalnoj dijagnostici ploda. On je kombinacija biohemijskih i ultrazvučnih markera. Od biohemijskih markera upotrebljava se: βHCG i PAPPA. Kao ultrazvučni marker koristi se doktrinarno izračunata vrijednost veličine nuhalnog nabora, detekcija nosne kosti, dužina fetusa (CRL) i širina glavice ploda (BPD). Uzima se također i podrobna anamneza trudnice, tačni podaci o dobi i prvom danu zadnjeg menzesa. Podaci se pohranjuju u poseban certificirani kompjuterski program „PRISCA“ koji izračunava rizik da plod ima genetsko oboljenje. Ova metoda ima najveću pouzdanost od svih pobrojanih metoda skrininga na genetsku bolest fetusa.