Kontakt: +387 33 81 11 55
Želimo čuti vaše mišljenje! Sudjelujte u našem anketnom istraživanju o zadovoljstvu pacijenata. Ispunite anketu

Misija i vizija Zavoda “Mehmedbašić”

Misija i vizija PZU “Mehmedbašić su: zaštita zdravlja žene i njenog potomstva, provođenje i unapređenju strateških postulata Zavoda.

Misija Zavoda

Privatna zdravstvena ustanova Zavod za ginekologiju, perinatologiju i neplodnost “Mehmedbašić” registrovana je za pružanje konsultativno specijalističkih usluga u cilju zaštite zdravlja žene i njenog potomstva.

To je osnovna misija Zavoda”Mehmedbašić: briga o zdravlju žene u svim aspektima zdravlja te populacije, od tinejdžerskog uzrasta, preko perioda reproduktivnog života žene, do klimakterijuma i senijuma. U tim periodima života žene Zavod provodi osnovnu misiju na nivou primarne i proširene sekundarne zdravstvene zaštite.

U Zavodu “Mehmedbašić” provode se postupci prevetivne zdravstvene zaštite pacijenata, najsavremenije i sofisticirane dijagnostičke i terapijske metode iz oblasti reproduktivne medicine, ginekologije, dijagnostike i tretmana prekanceroznih prmjena na grliću materice, fetalne medicine, prenatalne dijagnostike, genetske dijagnostike, urogijekologije, juvenilne ginekologije, perioda menopauze i senijuma.

Tim i takvim pristupom osnovnoj misiji Zavod dodaje kao permanentni zadatak i maksimalan kvalitet usluge svjesni da je kvalitet usluge perfekcija u svim njenim domenima i dosezima.

Kvalitet medicinske usluge Zavod provodi po načelima Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH i po načelima Agencije za kavalitet u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine (AKAZ), ispunjavajući propisana načela, mjere, način unutrašnjeg organizovanja i provođenja zdravstvene zaštite žene postajući tako sudionik nositelja drušvene brige za zdravlje stanovništva.

Da bi svoju osnovnu misiju Zavod “Mehmedašić” kvalitetno provodio i ispunio svoju društvenu, profesionalnu i ličnu zadaću svoj rad temelji na nekoliko strteških postulata:

 • Zavod postoji radi pacijenata i to je krucijalna činjenica misije Zavoda “Mehmedbašić”
 • Izvrsnost u odabiru, planiranju i trajnoj edukaciji ljudskih potencijala
 • Najsavremenija dijagnostička i terapijska oprema za sve zdravstvene probleme žene u oblasti primarne i proširene sekundarne zaštite
 • Sveobuhvatna zdravstvena usluga zasnovana na certificiranim dokazima savremene kliničke prakse, provođena po aktuelnim algoritmima strukeiznanosti u oblastima reproduktivne i fetalne medicine, zaštite zdravlja trudnice, prevencije i otkrivanja tumora organa reproducije, uroginekologije, juvenilne ginekologije, menopauze, preventivnih sistematskih pregleda sistem upravljanja rizikom

Vizija Zavoda

Vizija Zavoda zasniva se na provođenju i unapređenju strategijskih postulata Zavoda

 • Činiti sve za sigurnost pacijenta (akreditirati i certificirati sve medicinske metode i postupke koji se provode u Zavodu, osigurati razvoj sistema kontrole kvaliteta i sigurnosti, razviti sistem upravljanja rizikom i u konačnici pružati visoko kvalitetnu i sigurnu zdravstvenu zaštitu pacijentima
 • Činiti dostupnost usluge pacijentu maksimalnom (zalagati se za ostvarenje njegovog prava na liječenje kod privatnika sa knjižicom, internom organizacijom zadovoljiti optimalno pacijentovo vrijeme)
 • Kvalitet usluge je trajna i najvažnija zadaća menadžementa Zavoda
 • Trajna i savremena edukacija osoblja je garant kvaliteta usluge
 • Praćenje savremenih medicinskih zbivanja i trendova u dijagnostici i liječenju pacijenata (kongresi, pristup medicinskim bazama podataka, pretplata na časopise, interna edukacija i sl.)
 • Nabavka savremene medicinske opreme shodno novim zahtjevima struke
 • Proširivati dijapazon medicinskih usluga do zadovoljenja svih medicinskih potreba pacijenata
 • Obezbijediti arhitektonski optimalne uslove za provođenje vizije Zavoda “Mehmedbašić”
Kalendar ovulacije
Kalkulator trudnoće
BMI Kalkulator