Poštovani pacijenti, parovi koji niste ostvarili trudnoću poslije jedne godine redovnih i nezaštićenih odnosa, možete se javiti u IVF centar „Mehmedbašić“ radi stručne i adminstrativne pomoći u liječenju bračane neplodnosti. Konkretno, Zavod će vam pomoći da ostvarite mogućnost refundacije troškova za usluge medicinski potpomognute oplodnje koju obezbjeđuje Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

Refundiranje troškova za postupak potpomognute oplodnje od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo refundira sredstva za postupak medicinski podpomognute oplodnje, maksimalno dva pokušaja za jedan bračni par i partnere u vanbračnoj zajednici. Prvi pokušaj u iznosu od 4.000 KM i drugi pokušaj u iznosu od 2.000 KM.

Odluka o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje

Uslovi predviđeni za uključivanje u program medicinski podpomognute oplodnje u svrhu dobijanja pozitivnog konzilijarnog mišljenja su slijedeći:

 • parovi koje se liječe od neplodnosti
 • žene koje nisu rađale
 • žene do napunjenih 42 godine života
 • utvrđene dijagnoze, stanja i sve potrebne medicinske pretrage

Sve dijagnostičke postukpe koji su neophodnu u postupku dijagnosticiranja parovoa koji imaju problem sa neplodnošću potrebno je uraditi u UKC Sarajevo ili drugim javnim zdravstvenim ustanovama na području Kantona Sarajevo (potrebna zdravstvena knjižica i uputnica specijaliste).

U slučaju da parovi urade sve ili neke dijagnostičke procedure kojima se dokazuje neplodnost u privatnim zdravstvenim ustanovama Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo im neće priznati troškove tih usluga ako su se iste mogle obaviti u UKC Sarajevo ili u drugim javnim zdravstvenim ustanovama na Kantonu Sarajevo.

U daljem tekstu vam dostavljamo spisak neophodne dokumentacije za podnošenje zahtjeva za refundaciju troškova postupka vantijelesne oplodnje pema Zavodu zdravstvenog osiguranja Kontona Sarajevo:

 • pisani zahtjev za refundaciju sredstava za postupak medicinski podpomognute oplodnje
 • mišljenje ordinirajućeg ljekara ( Konzilijarni tim za neplodnost Zavoda „Mehmedbašić“)
 • pozitivno konzilijarno mišljenje nadležne klinike sa UKS Sarajevo (Klinika za ginekologiju i akušerstvo i Klinike za urologiju)
 • orginalnu plaćenu fakturu o izvršenoj i pruženoj usluzi medcinski podpomognute oplodnje na ime podnosioca zahtjeva
 • potvrdu da je podnosilac zahtjeva, kojem će biti pružena usluga medicinski podpomognute oplodnje, u kontinuitetu zdravstveno osiguran na području kantona Sarajevo najmanje 5 godina. Smatra se da je podnosilac osiguran u kontinuitetu ukoliko u posmatranom periodu nije imao jedan ili više prekida osuguranja u trajnju od šest mjeseci
 • izvod iz matične knjige vjenčanih ili izjava oba partnera data pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću o postojanju vanbračne zajednice. Izjava mora biti ovjerena od strane notara. Također je potrebno uvjerenje o kretanju izdato od strane nadležnog MUP-a za oba partnera
 • fotokopija zdravstvene legitimacije podnsioca zahtjeva
 • CIPS-ova prijavnica o mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva

Refundiranje troškova za postupak potpomognute oplodnje od strane opštinske administracije

Slične usluge refundacije troškova za postupke vantijelesne oplodnje pružaju i Opština Centar, Opština Novo Sarajevo i Opština Novi Grad. U Zavodu Mehmedbašić možete dobiti potrebne informacije i uputstva i ovim procedurama.

Plaćanje usluga potpomognute oplodnje na više rata (VISA, MASTERCARD ili AMERICAN EXPRESS)

Zavod “Mehmedbašić” obezbjedio je plaćanje medicinskih usluga na više rata. U saradnji sa Intesa Sanpaolo bankom omogućili smo da korisnici kreditnih kartica (VISA, MASTERCARD ili AMERICAN EXPRESS) sve medicinske usluge Zavoda u iznosu većem od 100 KM mogu platiti na maksimalno 12 mjesečnih rata. Također smo obezbijedili plaćanje naših usluga na rate i shopping karticama Raiffeisen banke d.d.

Detalje vezane za cijene usluga, načine finansiranja, neophodnu dokumentaciju, plan i dinamiku pretraga, liječenja neplodnosti možete dobiti na telefon: +387 33 81 13 13.

Eldar dr. Mehmedbašić

Zaposlen sam u Zavodu „Mehmedbašić“ od 2009. godine. Specijalizantski staž sam obavljao u Opštoj bolnici Sarajevo na Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo te na Ginekološko-akušerskoj klinici, Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Specijalista sam ginekologije i opstetricije od 2016. godine.
Moji članci Više o meni
Kalendar ovulacije
Kalkulator trudnoće
BMI Kalkulator